Privacy verklaring

1. Inleiding

Dit is de Privacy verklaring van Pereffect In deze verklaring lees je hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die we in ons contact met jou verkrijgen. Pereffect voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens).

2. Verzamelde persoonsgegevens

Jouw privacy is heel belangrijk voor ons. Wij doen ons uiterste best om je gegevens te beschermen. Om diensten aan jou te kunnen leveren en onze dienstverleningen aan jou te waarborgen, hebben we wel een aantal persoonsgegevens van je nodig. Pereffect verwerkt deze persoonsgegevens omdat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.
Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

  • Het verlenen en factureren van onze diensten;
  • Het verzenden van onze nieuwsbrieven;
  • Opslag van klantgegevens in onze databank, om de overeenkomst tussen jou en Pereffect te kunnen uitvoeren;
  • Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren;
  • Het verstrekken van informatie of aanbiedingen.

3. Verstrekking aan derden

Pereffect verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het verstrekken aan derden is afhankelijk van de producten die je bij ons afneemt. Deze derden vallen onder de volgende categorieën:

  • Hostingpartner
  • E-maildienstverleners
  • Cloud dienstverleners

Sommige gegevens bij deze derden zullen, afhankelijk van de dienst die je afneemt, buiten de EEC (Europese Economische Ruimte) opgeslagen zijn. Het gaat hierbij om servers in de Verenigde Staten, welke vallen onder het EU-U.S. Privacy Shield.

4. Minderjarigen

Pereffect heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 18 jaar. We bieden daarom ook geen diensten aan minderjarigen. Wij raden ouders aan om betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op. Dan verwijderen wij deze informatie.

5. Beveiliging

Pereffect neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via hallo@pereffect.nl

6. Gegevens van websitebezoek

Wij ontvangen gegevens op basis van jouw bezoek aan onze website. Voorbeelden hiervan zijn cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

7. Gegevens inzien en aanpassen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Pereffect.

8. Bewaartermijn gegevens en inzage

Wanneer je je dienstverlening bij ons eindigt, bewaren wij sommige gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar. Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens.
Je hebt recht op inzage van de gegevens die wij van jou hebben nadat je de dienstverlening bij ons hebt beëindigd. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen via hallo@pereffect.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je om een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen met het verzoek. Ter bescherming van je privacy verzoeken wij je hierbij om je pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Pereffect reageert zo snel mogelijk, maar tenminste binnen vier weken op jouw verzoek.

9. Klacht

Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover contact met ons op te nemen. Ben je van mening dat de klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens niet voldoende is opgelost, dan kun je terecht bij de relevante privacytoezichthouder.

10. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy verklaring. Het verdient aanbeveling om deze geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.